Księgowy

http://vip.teraz24.pl - kategorie

Cele i obowiązki szefa działu rachunkowości

Rola przywództwa/nadzoru: Szef działu księgowości przede wszystkim odgrywa wiodącą rolę, gdzie kieruje zarówno działami rachunkowości, jak i księgowości podatkowej. W swojej roli kierowniczej, Szef Rachunkowości nadzoruje procesy na koniec okresu i wspiera analizę okresowych wyników biznesowych, budżetów i prognoz.

Kieruje również działem księgowości w zakresie ustanawiania procedur zarządzania ryzykiem, a także aktualizacji tych procedur. Jako kierownik działu księgowości, szef działu księgowości jest odpowiedzialny za motywowanie, rozwijanie i tworzenie kultury i wizji departamentów, biorąc pełną odpowiedzialność za sukces lub niepowodzenie kwartalnego / rocznego procesu audytu.

Jest również odpowiedzialny za budowanie talentów w dziale księgowości i wspiera inicjatywy ciągłego doskonalenia w całym dziale finansowym. Jest liderem myśli w biznesie i partnerami z kadrą kierowniczą wyższego szczebla, przyczyniając się do ogólnego zarządzania finansami w całej firmie. Na swoim stanowisku kierowniczym, szef działu rachunkowości pełni również rolę mentorską dla kluczowych pracowników księgowych, wspierając ich ciągły rozwój zawodowy i przygotowując ich do sukcesji na swojej pozycji w przyszłości.

Kształtowanie polityki: Szef działu rachunkowości odgrywa również wiodącą rolę w tworzeniu i ulepszaniu polityki i procedur finansowych w całym dziale rachunkowości, a także w szerszym dziale finansów. Zapewnia on spójność procedur i zasad w całym dziale rachunkowości oraz odpowiednie ustalanie tych zasad w celu osiągnięcia ogólnych celów i założeń firmy. Na tym stanowisku, Szef Rachunkowości prowadzi również zgodność z wewnętrzną polityką ram korporacyjnych firmy i podręcznikami finansowymi.

Współpraca i wsparcie: Rola szefa księgowości nie jest niezależną rolą i jako taka współpracuje z różnymi pracownikami wewnętrznymi i zewnętrznymi w wykonywaniu swoich funkcji. Szef działu księgowości współpracuje z wyższymi pracownikami działu finansowego przy podejmowaniu decyzji w sprawie procesów i procedur, które należy stosować w departamencie i w całej firmie.

Szef działu księgowości będzie również współpracował z szefami departamentów w całej branży, wspierając ich działalność finansową, prowadząc je przez proces finansowy i interpretując postępy, implikacje wyników finansowych. Szef działu księgowości współpracuje również z partnerami zewnętrznymi, takimi jak pracownicy firmy zajmującej się księgowością podatkową, audytorzy, a także we wszystkich sprawach dotyczących audytu i opodatkowania.

Dokumentacja i raportowanie: Kierownik Działu Rachunkowości prowadzi również dział w dokumentacji wszystkich ksiąg i rejestrów finansowych. Przygotowuje również raporty odzwierciedlające kwartalne/roczne procesy przychodów, które dostarcza bezpośrednio dyrektorowi finansowe. Opracowuje raporty dotyczące wszystkich kwestii związanych z księgowością, w tym kwestii podatkowych. Sprawozdania te towarzyszą proaktywnym poradom i zaleceniu w zakresie podejścia finansowego przedsiębiorstwa z punktu widzenia rachunkowości i opodatkowania.

Analiza finansowa: Zadaniem kierownika działu księgowości jest również prowadzenie działów księgowości w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych oraz przeprowadzania kwartalnych/rocznych badań oraz ostatecznego sporządzania sprawozdań finansowych. Szef działu księgowości kieruje działem księgowości w przygotowaniu i monitorowaniu rocznych budżetów przedsiębiorstwa i współpracy z zewnętrznymi audytorami w celu realizacji projektów ad hoc, które poprawią efektywność procesu.

W tym charakterze szef działu rachunkowości zapewnia aktywne zaangażowanie całego działu księgowego we wdrażanie ustaleń z audytu w celu poprawy ogólnych wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Badania/wiedza/możliwości: Szef działu księgowości podejmuje inicjatywę w zakresie zapewnienia zgodności departamentów z państwowymi wymogami podatkowymi, a także z przyjętymi zasadami rachunkowości. Szef działu rachunkowości uczestniczy również w regularnych forach/posiedzeniach finansowych, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, w celu zebrania użytecznej wiedzy i spostrzeżeń, które mogą być stosowane w dziale księgowości i większym dziale finansowym. Szef działu księgowości wydaje zalecenia dotyczące ulepszeń systemów w całym dziale finansowym i nadzoruje wdrażanie zatwierdzonych zmian w całym departamencie po zatwierdzeniu.

Inne obowiązki: Szef działu księgowości wykonuje podobne obowiązki, jak uważa za stosowne wykonywanie swoich obowiązków i obowiązków delegowanych przez dyrektora finansowego.

Wymagane kwalifikacje kierownika działu księgowości

Wykształcenie: Kierownik działu księgowości musi posiadać tytuł doktora finansów lub księgowości. Odpowiednik tego samego w praktycznym doświadczeniu jest również dopuszczalny. Kandydat będzie również lepiej dopasowany do CPA i dalszych kwalifikacji finansowych, takich jak ACA, ACCA / FCCA.

Doświadczenie: Kandydat na to stanowisko musi mieć co najmniej 7 lat doświadczenia zawodowego na wiodącej pozycji księgowej w szybkim tempie i dynamicznej pozycji, najlepiej jako starszy księgowy podatkowy lub starszy księgowy. Kandydat będzie miał znaczące, udane i sprawdzone doświadczenie w kierowaniu działem rachunkowości finansowej.

Kandydat będzie miał również doświadczenie w przygotowywaniu obliczeń podatku od osób prawnych, a także doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu usprawnień i kontroli procesów. Kandydat zademonstruje doświadczenie w zarządzaniu podatkami i będzie miał możliwość interpretacji złożonych informacji finansowych, przekładając te informacje na planowanie biznesowe, procesy i zarządzanie ryzykiem.

Umiejętności komunikacyjne: Szef działu księgowości musi dodatkowo przedstawiać wyjątkowo dobre umiejętności komunikacyjne. Jest to szczególnie ważne w przypadku jego wspólnej roli, w której jasne i zwięzłe przekazywanie informacji do personelu współpracującego określi, jak skutecznie wykonywane są obowiązki oparte na współpracy.

Będzie potrzebował doskonałych umiejętności komunikacyjnych na swoim stanowisku kierowniczym, gdzie będzie musiał przekazać poufne informacje i instrukcje w dół linii, które określą skuteczność i wydajność działu księgowego. Szef działu rachunkowości będzie również potrzebował wyjątkowo dobrych umiejętności komunikacyjnych w opracowywaniu jasnych, zwięzłych i jednoznacznych sprawozdań i zaleceń dla kadry kierowniczej wyższego szczebla w dziedzinie finansów.

Ms Office/ Oprogramowanie: Szef działu księgowości musi również posiadać wyjątkowe umiejętności komputerowe i być bardzo biegły w pani Excel, Pani Office, Pani Outlook i PowerPoint, co będzie konieczne przy tworzeniu sprawozdań finansowych i zaleceń. Szef działu księgowości musi być dodatkowo bardzo biegły w korzystaniu z oprogramowania finansowego, takiego jak Oracle Finances, Expensify i JD Edwards.

Umiejętności interpersonalne: Szef działu księgowości dba o szczegóły, pracuje wygodnie w warunkach współpracy, ma zdolność do zarządzania wieloma projektami i dotrzymywania napiętych terminów, ma pewną siebie i wychodzącą osobowość, pracuje wygodnie z kierownictwem wyższego szczebla, ma zdolność do komfortowej pracy w szybkim tempie i szybko zmieniającym się środowisku, ma silną akusum biznesową, jest bardzo analityczny i proceduralny, jest bardzo zorganizowany, jest samorozrusznikiem i proaktywnym wymagającym minimalnego nadzoru i wykazuje zdolność do zachowania spokoju i skomponowania w czasach stresu i niepewności, inspirując to samo w swoim zespole.

Umiejętności przywódcze/umiejętności ludzi: Szef działu księgowości musi wykazać się wyjątkowymi umiejętnościami przywódczymi, posiadającymi zdolność wpływania i przewodzeniu zespołowi między funkcjonalnego, a także kierownictwu wyższego szczebla. Szefem księgowości musi być dodatkowo osoba, która tworzy silne więzi z innymi ludźmi i która wzbudza zaufanie zarówno do swoich rówieśników, starszych, jak i zewnętrznych partnerów, umożliwiając sprawne wykonywanie obowiązków.